درخواست پذیرش

گام نخست

درخواست پذیرش طرح خود را ثبت کنید و هر نوع مستندات و اطلاعاتی را که برای  معرفی طرح و گروه خود مناسب می‌دانید پیوست کنید.

گام دوم

طرح شما در مرکز نوآوری ایران زمین برای حضور در دوره پیش شتابدهی یا شتابدهی پذیرش ارزیابی خواهد شد.

گام سوم

اگر برای حضور در دوره پیش شتابدهی پذیرش شوید، در یک برنامه ۳ ماهه آموزش‌های لازم برای ورود مناسب به چرخه خلق کسب وکارتان را فرامی‌گیرید.

گام چهارم

اگر طرح و گروه شما برای مشارکت در دوره شتابدهی پذیرش شود، سفری ۶ ماهه را برای تقویت زیربناهای کسب‌وکارتان در کنار مربیان و مشاورین مرکز نوآوری ایران زمین شروع می‌کنید.