گفتگوی دکتر وحید محمودیان؛مدیرعامل مرکز نوآوری ایران‌ زمین با هفته نامه اقتصاد نوآوری کارنگ


تعداد شتابدهنده ها از تعداد استارتاپ های مستعد بیشتر شده!

اگــر از کســب و کارهای نوپــا بپرســید، معتقدنــد سرمایه گذاران خطرپذیر کم تعدادند و همین هم سبب شده نتوانند ایده هایشان را آنطور که باید و شاید اجرا کنند. ولی وحیــد محمودیــان، مدیرعامل مرکز نــوآوری ایران زمین، معتقد است کسب و کارهای با کیفیتی که بشود روی آنها سرمایه گذاری کرد، کم شمار است و همین هم باعث شــده بخش بزرگی از مراکز نوآوری و  فضاهای کار اشتراکی خالی بماند.

او میگوید این مشکل در قسمت آموزش ریشه دارد و این شــیوه تفکر چیزی است که از ســنین پایینتــر باید بــه فرزندان خــود آمــوزش بدهیم. با ایــن حــال در مرکز نــوآوری ایــران زمیــن را بــا امکانات شــتابدهی، پیش‌شــتابدهی، فضــای کار اشــتراکی و ســرمایه گذاری باز گذاشــته که هر تیمی که فکر میکند ایده جذابــی دارد، در ســایت ثبت نام کنــد. محمودیان میگوید با وجود اینکه در چند حوزه خاص علاقه‌مند به#سرمایه‌گذاری هستند، اما پنجره فرصت را به روی خود و کسب و کارها نمی بندند و آماده اند تا در سایر حوزه ها هم از ظرفیت کسب و کارهای نوپا استفاده کنند.

جهت مطالعه کامل مصاحبه، می توانید به لینک های زیر مراجعه فرمایید:
—————————————————————————————————————————————————————–
https://shop.way2pay.ir/
www.karangweekly.ir

اخباراخبار

ارزش گذاریاستارتاپاستارتاپ های فین تکاستارتاپ ویکندسرمایه بذریسرمایه گذاریکسب و کارهفته نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *