فراخوان جذب مرکز نوآوری ایران زمین


فراخوان جذب مرکز نوآوری ایران زمین، فرصتی تازه برای گروه‌های خلاق و نوآور

مرکز نوآوری ایران زمین افراد و گروه‌های خلاق و نوآور را برای معرفی و ارائه طرح‌های خود دعوت می‌کند. این فراخوان برای شرکت در برنامه‌های پیش‌شتابدهی و شتابدهی در حوزه‌های علاقمندی این مرکز برگزار شده است.
صاحبان طرح‌های خلاق می‌توانند از 15 تا 31 شهریور درخواست‌های خود را از طریق سایت مرکز ارسال کنند.

اخبار

استارتاپانرژیایران زمینبلاکچینجذبشتابدهندهشتابدهیفراخوانفناوریفین تکگردشگریمالینوآوری

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *