سومین رویداد باغچه در مرکز نوآوری ایران زمین برگزار شد


 سومین رویداد باغچه، باعنوان بازارهای پنهان، مشتریان وفادار در مرکز نوآوری ایران زمین برگزار شد.

رویداد طراحی شده توسط باغچه شامل یک برنامه کارگاهی به نام “روشن سازی طرز تلقی” بود که به عنوان یک روش تدریس، شیوه ی آموزش به افراد مختلف و نحوه ی برخورد با آنها را مورد بررسی قرار داد.

این برنامه با حضور امید هاشمی روزنامه نگار و فعال حوزه نابینایان، و حید حجه فروش  و وحید نصرتی از همکاران برنامه طراحی فراگیر و مانوئل اوهانجانیانس مدرس کسب و کار برگزار شد.

رویدادها

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *