حضور مرکزنوآوری ایران زمین در نمایشگاه تلکام پلاس


نمایشگاه تلکام+ (فناوری ارتباطات و راه حل های نوآورانه) که به محل عرضه توانمندی های صاحبان طرح و برنامه های خلاق فناوری تبدیل شده، در بیستمین دوره خود فرصتی برای عرضه توانمندی های مرکز نوآوری ایران زمین بود.
مرکز نوآوری ایران زمین در قالب هلدینگ جهان ارقام پارس در کنار تعدادی دیگر از شرکت های فناور وابسته به بانک ایران زمین در نمایشگاه تلکام+ شرکت کرد. حضور در این نمایشگاه از آنجا که تعداد زیادی شرکت نوپا و دانش بنیان در آن مشارکت کرده بودند، فرصت مناسبی برای معرفی مرکز نوآوری ایران زمین بود.
مدیران مرکز نوآوری در طول ۴ روز برگزاری نمایشگاه از فرصت ارتباط با شرکت های فناور و خلاق برای توسعه ی شبکه ارتباطی و معرفی توانمندی و امکانات خود استفاده کردند.

      

اخبار

تلکام +تلکام پلاسفین تکنمایشگاهنمایشگاه تلکام

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *